Skupština akcionara

Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Osnivačkim aktom čine svi akcionari Društava, i to sa sledećim brojem akcija i glasova (udelom u odlučivanju) u Skupštini (%)

Aelius 100%

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor GALENIKA AD BEOGRAD imenuje Skupština akcionara.

Članovi Nadzornog odbora su: Jorge Alberto Costa E Silva, Reinhard Andreas Dr. Nordmann, Renata Manzatto Baldin Pinheiro Alves, Danilo Cicmil, Žarko Milićević