Nova jedinica za procenu funkcije bubrega

​​Istraživači Evropskog konzorcijuma za funkciju bubrega (EKFC) razvili su 2021. godine formulu za procenu brzine glomerularne filtracije (GFR) zasnovanu na izmerenoj vrednosti kreatinina, sa faktorom prilagođavanja za kreatinin u serumu (EKFC eGFRcr). Validacija instrumenta potvrdila je da EKFC formula generalno tačnija i preciznija u poređenju sa drugim formulama za procenu nivoa GFR-a iz seruma, ali da postoje određene kontroverze u pogledu pola i rase. U tom trenutku nije bilo poznato da li bi EKFC formula zasnovana na cistatinu C povećala tačnost procene GFR. Švedski istraživački savet finansirao je novu studiju čiji je cilj bio da se dođe do preciznijeg instrumenta.

Početkom 2023. godine istraživački tim je objavio rezultate analize podataka o 227.643 pacijenta u Švedskoj. Koristeći cistatin C kao ulaznu varijablu, kreirana je formula EKFC eGFRcis, koja ima isti matematički oblik kao i EKFC eGFRcr formula, u kojoj nije neophodno prilagođavanje prema polu i rasi, koje je potrebno kada je ulazna varijabla kreatinin.

U kohortama iz Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Afrike, potvrđena je superiornost ove formule za procenu GFR u odnosu na druge formule – EKFC formule su manje pristrasne i tačnije od CKD-EPI formule iz 2021. godine i formule zasnovane na kreatininu i cistatinu C, kao i kombinaciji oba biomarkera. Razlika je najizraženija kod mlađih odraslih osoba, starosti 18-30 godina, gde je poznato da CKD-EPI u velikoj meri precenjuje GFR, sa pristrasnošću koja je veća od 5 mL/min/1,73 m2.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply