• 22/05/2024
  Kako magnezijum utiče na well-being?

  Kako magnezijum utiče na well-being?

  Well-being (blagostanje) podrazumeva stanje u kojem se osećamo zdravo, zadovoljno i srećno. Blagostanje obuhvata kombinaciju fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja koje nam omogućava da živimo balansiran život, i kad god možemo, uživamo u životu i ostvarujemo ciljeve. Ukratko, well-being je holistički pristup koji podrazumeva brigu o sebi u svim aspektima života. Jedan od esencijalnih minerala

  Pročitaj više
  • 15/09/2023
  Šta determiniše rizik za samopovređivanje kod mladih?

  Šta determiniše rizik za samopovređivanje kod mladih?

  Tradicionalno, istraživanja povezuju individualnu psihijatrijsku dijagnozu sa rizikom od samopovređivanja nezavisno od drugih psihijatrijskih komorbiditeta, iako je poznato da i oni imaju izvestan doprinos u samopovređivanju. Studija čiji su rezultati opisani u radu koji vam preporučujemo identifikovala je 4 različita profila, sa različitim nivoom rizika za samopovređivanje. Studija je uradena u periodu 2016-2022. godine, na

  Pročitaj više
  • 08/09/2023
  COVID-19 i mentalno zdravlje dece i adolescenata – šta se može zaključiti?

  COVID-19 i mentalno zdravlje dece i adolescenata – šta se može zaključiti?

  Nedavno su publikovani rezultati metaanalize koja se bavila proučavanjem utvrđenih razlika u stanju mentalnog zdravlja dece i adolescenata koji se mogu dovesti u vezu sa pandemijom COVID-19. Metaanalizom su obuhvaćeni podaci iz 87 studija koje su rađene pre (40.807 ispitanika) i 53 studije koje su rađene tokom pandemije COVID-19 (33.682 ispitanika).  Nađeni su relevantni dokazi

  Pročitaj više
  • 01/09/2023
  Barijatrijska hirurgija i smanjenje komplikacija kod ekstremno gojaznih dijabetičara

  Barijatrijska hirurgija i smanjenje komplikacija kod ekstremno gojaznih dijabetičara

  Nedavno objavljeni rezultati kohortne studije ukazuju da barijatrijska hirurgija može imati pozitivne efekte na komplikacije dijabetesa kod veoma gojaznih osoba – perifernu neuropatiju, kardiovaskularnu autonomnu neuropatiju i retinopatiju. Kod 79 osoba (prosečne starosti 46,0 ± 11,3 godina, među kojima je bilo 73,4% žena), podvrgnutih barijatrijskoj hirurgiji i praćenih godinu dana, registrovan je prosečan gubitak mase

  Pročitaj više
  • 25/08/2023
  Da li promena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

  Da li promena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

  Preporuke u vezi sa promenom načina života, koje doprinose prevenciji raka su poznate. Nepoznato je da li se i koliko pridržavanje preporuka o načinu života može povezati sa preživljavanjem obolelih. U periodu 2005.-2010. godine u SAD sprovedeno je multicentrično istraživanje po tipu prospektivne, opservacione kohortne studije stila života, na uzorku 1.340 žena (prosečne starosti 51,3

  Pročitaj više
  • 18/08/2023
  Da li jedna doza HPV vakcine može biti dovoljna?

  Da li jedna doza HPV vakcine može biti dovoljna?

  Rak grlića materice je četvrti najčešći tip raka kod žena, koji je 2020. godine usmrtio oko 342.000 ljudi širom sveta. Nova studija pokazuje da jedna doza vakcine može biti efikasna kao i uobičajene dve ili tri doze, za zaustavljanje humanog papiloma virusa (HPV), koji je ogovoran za većinu slučajeva raka grlića materice. Rezultati studije predstavljeni

  Pročitaj više
  • 11/08/2023
  Dostupnost i pristupačnost brze hrane uvećava mortalitet od karcinoma za 77%!

  Dostupnost i pristupačnost brze hrane uvećava mortalitet od karcinoma za 77%!

  Zajednice sa dostupnom i pristupačnom brzom hranom imaju 77% veće šanse za visok nivo mortaliteta od kancera uzrokovanog gojaznošću! Ovo su glavni nalazi ekološke studije preseka na uzorku više od 3.000 lokalnih zajednica, urađene u periodu 2010-2020. godina u SAD, čiji su rezultati nedavno publikovani. Maligniteti povezani sa gojaznošću čine 40% svih maligniteta u SAD.

  Pročitaj više
  • 04/08/2023
  Treba li beta blokatorima dati prioritet u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda?

  Treba li beta blokatorima dati prioritet u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda?

  Primena beta blokatora u sekundarnoj prevenciji u prvoj godini posle infarkta miokarda (MI) nije povezana sa poboljšanim kardiovaskularnim ishodima kod pacijenata bez srčane insuficijencije (HF) ili sistolne disfunkcije leve komore (LVSD). Ovo je glavni nalaz studije rađene u Švedskoj, čiji je cilj bio da definiše optimalnu strategiju sekundarne prevencije kod MI. Na kohorti od 43.618

  Pročitaj više
  • 28/07/2023
  Pauziranje endokrine terapije radi pokušaja trudnoće je bezbedno

  Pauziranje endokrine terapije radi pokušaja trudnoće je bezbedno

  Privremeni prekid adjuvantne endokrine terapije kod žena sa prethodnim rakom dojke koje pokušavaju da zatrudne nije skopčan s povećanim rizikom od recidiva maligne bolesti, niti pojavom kontralateralnog tumora! Rezultati istraživanja objavljenog maja 2023. na uzorku od 516 žena, prosečne starosti 37 godina, koje su praćene, prosečno 41 mesec posle prekida terapije, pružaju do sada najjači

  Pročitaj više
  • 30/06/2023
  Znate li da prepoznate VEKSAS sindrom?

  Znate li da prepoznate VEKSAS sindrom?

  Nova inflamatorna bolest, poznata kao VEKSAS sindrom (akronim od: vakuole, enzim koji aktivira E1-ubikvitin, X-vezan, autoinflamatorni, somatski) prvi put je opisana 2020. godine. Dovodi se u vezu sa mutacijama gena UBA1 (ubikuitin-like modifier activation enzime 1) na X hromozomu. Ovaj enzim pokreće proces koji identifikuje pogrešno savijene proteine kao mete za razgradnju. VEKSAS sindrom karakteriše

  Pročitaj više
  • 23/06/2023
  Aktivnosti umerenog i većeg intenziteta mogu pomoći u zaštiti mozga od demencije

  Aktivnosti umerenog i većeg intenziteta mogu pomoći u zaštiti mozga od demencije

  Odsustvo efikasnih tretmana za demenciju naglašava važnost održavanja zdravog načina života za ublažavanje faktora rizika za nastanak demencije. Opšte je poznato da je fizička aktivnost (PA) obrnuto proporcionalno povezana sa rizikom od demencije. Međutim, svega nekoliko studija je dalo „evidence based” osnovu za ovakav zaključak. Vođeni željom da dokumentuju ovu povezanost, američki istraživači sproveli su

  Pročitaj više
  • 19/06/2023
  Novi ACC vodič za dijagnostiku i lečenje srčane amiloidoze

  Novi ACC vodič za dijagnostiku i lečenje srčane amiloidoze

  Američki koledž za kardiologiju (ACC) objavio je konsenzusom utvrđen vodič za rano prepoznavanje, dijagnostiku i lečenje srčane amiloidoze koje obezbeđuje postizanje najpovoljnijeg ishoda ove bolesti. Amiloidoza srca je vrsta restriktivne kardiomiopatije (RCM) koja se javlja kada amiloidni depoziti zauzmu mesto normalnog srčanog mišića. Ogromna većina slučajeva amiloidnog RCM uzrokovana je pogrešnim savijanjem bilo lakog lanca

  Pročitaj više
  • 09/06/2023
  Psorijaza i psorijazni artritis pokazuju prepoznatljive mikrobiome kože

  Psorijaza i psorijazni artritis pokazuju prepoznatljive mikrobiome kože

  Prethodne studije na ljudima i životinjama sugerišu da mikrobi igraju ulogu u patogenezi psorijaze (PSO). Da li je prelazak sa PsO na psorijatični artritis (PSA) vođen mikrobnim okidačima? Vođeni ovom premisom, američki istraživači uradili su istraživanje na uzorku od 74 ispitanika (23 pacijenta sa PsO, 31 sa PSA, 20 zdravih pojedinaca bez istorije PSA ili

  Pročitaj više
  • 02/06/2023
  Slična atrofija mozga kod gojaznosti i alchajmerove bolesti

  Slična atrofija mozga kod gojaznosti i alchajmerove bolesti

  Prekomerna težina u odraslom dobu povezuje se sa dijabetesom, hipertenzijom, dislipidemijama, ali i sa atrofijom mozga i kognitivnim padom, odnosno, promenama koje prate Alchajmerovu bolest (AD). Poznato je da gojaznost predstavlja faktor rizika za AD, ali do danas nije sprovedeno nijedno direktno poređenje obrazaca atrofije mozga u AD i kod gojaznih bez AD. U radu

  Pročitaj više