Нова единица за проценка на функцијата на бубрезите

Истражувачите на Европскиот конзорциум за функција на бубрезите (EKFC) го развиле во 2021 година образецот за проценка на брзината на гломеруларната филтрација (GFR) врз основа на измерената вредност на креатининот, со фактор на прилагодување на креатининот во серумот (EKFC eGFRcr). Валидацијата на инструментот потврди дека EKFC формулата е генерално поточна и попрецизна во споредба со други формули за проценка на нивото на GFR во серумот, но се појавија некои контроверзии поврзани со полот и расата. Во тој момент, не беше познато дали EKFC формулата која е базирана на цистатинот C би ја зголемила точноста на проценката на GFR. Шведскиот истражувачки совет го финансираше новото истражување со цел да се добие попрецизен инструмент.

На почетокот на 2023 година, истражувачкиот тим објави резултати од анализата на податоци за 227,643 пациенти во Шведска. Со користење на цистатин Ц како влезна варијабла, беше креирана формулата EKFC eGFRcis, која има ист математички облик како и формулата на EKFC eGFRcr, каде што не е потребно прилагодување според полот и расата, но е потребно кога креатининот е влезна варијабла. Во групите од Европа, Соединетите Американски Држави и Африка, супериорноста на оваа формула за проценка на GFR во споредба со другите формули е потврдена – формулите на EKFC се помалку пристрасни и попрецизни од формулата CKD-EPI од 2021 година како и формулите базирани на креатинин и цистатин C, како и комбинација од двата биомаркери. Разликата е најизразена кај помладите возрасни лица, на возраст од 18-30 години, каде што е познато дека CKD-EPI во голема мера го преценува GFR, со
пристрасност која е поголема од 5 mL/min/1,73 mпристрасност која е поголема од 5 mL/min/1,73 m2.

Повеќе информации и референци можете да прочитате на следниот линк.

Најновите медицински информации на едно место – современи медицински практики, текстови од врвни експерти, новости од светот на медицината и уште многу изненадувања ве очекуваат во бесплатната верзија на Galenika Medical Journal на следниот линк.

Leave a reply