ISTRAŽIVANJA UKAZUJU NA NOVE DOKAZE O MIKROVASKULARNOM OŠTEĆENJU MOZGA VIRUSOM SARS-CoV-2

U sprovedenoj studiji kao metoda istraživanja korišćena je magnetna rezonanca visoke rezolucije (MRI) mozga pacijenata preminulih usled COVID-19 (srednja starost 50 godina), kao i histopatološki pregled fokusiran na mikrovaskularne promene u olfaktornom bulbusu i moždanom stablu.

Od ukupno 19 slučajeva:

– vaskularna patologija je detektovana u 11;

– periferni infiltrati su bili prisutni u 13;

– akutni ishemični hipoksični neuroni u 6;

– promene koje ukazuju na neuronofagiju sa mikroglijalnom aktivacijom u 5 slučajeva.

MRI metodom su evidentirane abnormalnosti u vidu tačkastih promena visokog intenziteta signala i linearne promene niskog intenziteta signala. 

Promene visokog intenziteta odgovarale su mikrolezijama krvnih sudova kao i ekstravazaciji fibrinogena, kod 9 pacijenata. 

Kod 10 pacijenata, primećene su promene  koje odgovaraju opstrukciji krvnih sudova i akumulaciji fibrinogena oko tog područja. Linearne promene niskog intenziteta su interpretirane kao mikrohemoragije.

Iako virus SARS-CoV-2 nije pronađen ni u jednom uzorku moždanog tkiva pacijenata, pretpostavlja se da je virus nestao od trenutka smrti ili da je broj replika virusa bio ispod nivoa otkrivanja korišćenih testova.

Izvor: Lee MH et al.: Microvascular Injury in the Brains of Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2020 Dec 30:NEJMc2033369.

Dr Avindra Nath, klinički direktor NINDS-a u Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) i viši autor studije, kazao je za Medical News Today: „Rezultati sugerišu da je ovo mogla biti posledica inflamatornog odgovora na virus.“. U svom komentaru studije dalje navodi: „Bili smo potpuno iznenađeni. Prvobitno smo očekivali oštećenje uzrokovano nedostatkom kiseonika. Umesto toga, videli smo multifokalna oštećenja koja su obično povezana sa moždanim udarima i neuroinflamatornim bolestima. U budućnosti planiramo da proučimo kako COVID-19 utiče na krvne sudove mozga i da li prouzrokuje neke od kratkoročnih i dugoročnih simptoma koje vidimo kod pacijenata.“

Izvor: Medical News Today. Written by Jocelyn Solis-Moreira on January 6, 2021 — Fact checked by Alexandra Sanfins, Ph.D

Leave a reply