Shareholders Assembly

According to the Memorandum of Association, the Company’s Shareholders Assembly is made of all shareholders of the Company with the following number of shares and votes (decision-making stakes) in the Assembly (%)

Aelius 100%

Shreholders Assembly Activities

11.08.2020.
1. Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija izdavaoca GALENIKA AD BEOGRAD
2. Informacije o isplati novčanih sredstava od prinudnog otkupa akcija GALENIKA AD BEOGRAD

30.07.2020
VIII redovna sednica skupštine akcionara održana 30.07.2020 godine
Zapisnik sa VIII redovne sednice skupštine akcionara održane 30.07.2020 godine

10.07.2020.
Dopuna dnevnog reda za VIII redovnu sednice skupštine akcionara

1. Poziv za VIII redovnu sednicu skupštine akcionara GALENIKA AD BEOGRAD-dopuna dnevnog reda
2. Nacrt odluka skupštine akcionara o prinudnom otkupu akcija

Finansijski izveštaji 2019 dati u materijalu uz inicijalni poziv za skupštinu

Finansijski izveštaji 2018
Bilans stanja 2018
Bilans uspeha 2018
Konsolidovani izveštaj 2018
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018
Izveštaj o promenama na kapitalu 2018
Izveštaj o tokovima gotovine 2018
Napomene 2018

Finansijski izveštaji 2017
Bilans stanja 2017
Bilans uspeha 2017
Konsolidovani izveštaj 2017
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017
Izveštaj o promenama na kapitalu 2017
Izveštaj o tokovima gotovine 2017
Napomene 2017

Finansijski izveštaji 2016
Bilans stanja 2016
Bilans uspeha 2016
Konsolidovani izveštaj 2016
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016
Izveštaj o promenama na kapitalu 2016
Izveštaj o tokovima gotovine 2016
Napomene 2016

3. Obaveštenje nadzornog odbora o načinu utvrđivanja cene akcija GALENIKA AD BEOGRAD
4. Punomoćje za glasanje
5. Formular za glasanje u odsustvu

29.06.2020.
VIII redovna skupština akcionara zakazana za 30.07.2020.

1. Poziv za VIII redovnu sednicu skupštine akcionara GALENIKA AD BEOGRAD
2. Nacrt odluke o izboru predsednika, članova komisije i zapisničara na VIII redovnoj sednici skupštine akcionara
3. Nacrt odluke o usvajanju redovnih finansiskih izveštaja za 2019 godinu
3a. Bilans stanja
3b. Bilans uspeha
3c. Izvestaj o OR
3d. Izvestaj o PNK
3e. Izvestaj o poslovanju 2019
3f. Izvestaj o TG
3g. Napomene
4. Nacrt odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o redovnom finansijskom izveštaju za 2019
4a. Mišljenje revizora za redovne finansijske izveštaje 2019
5. Nacrt odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019 godinu
5a. Konsolidovani BS
5b. Konsolidovani BU
5c. Konsolidovani izveštaj o poslovanju
5d. Konsolidovani kapital
5e. Konsolidovani OR
5f. Konsolidovani TG
5g. Napomene uz konsolidovane
6. Nacrt odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2019
6a. Mišljenje konsolidovani  finansijski izveštaj 2019
7. Nacrt odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu
8. Nacrt odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020
9. Nacrt odluke skupštine akcionara promena statuta
9a. Nacrt statuta Galenike
10. Nacrt odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Reinhard Andreas Dr. Nordmann
11. Punomoćje za glasanje
12. Formular za glasanje u odsustvu

13.01.2020.

XII- vanredna sednica Skupštine akcionara 13.01.2020.
Zapisnik sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara 13.01.2020

18.12.2019.

XI – vanredna sednica Skupštine akcionara zakazana za 27.11.2019. – odložena za 18.12.2019.
Zapisnik sa XI vanredne sednice Skupštine akcionara 18.12.2019

27.06.2019.
VII- redovna sednica Skupštine akcionara

17.05.2019.
X- vanredna sednica Skupštine akcionara

Supervisory Board

The Supervisory Board of GALENIKA AD BEOGRAD is appointed by the Shareholders Assembly.

The members of the Supervisory Board are: Jorge Alberto Costa E Silva, Reinhard Andreas Dr. Nordmann, Renata Manzatto Baldin Pinheiro Alves, Danilo Cicmil, Žarko Milićević