Galenika Medical Journal je stručni medicinski časopis i dostupan je za preuzimanje isključivo stručnoj javnosti. Stoga, molimo Vas da popunite sledeće neophodne podatke:

Saglasan/na sam da se moji lični podaci obrađuju na način definisan u dokumentima: