Zaštita životne sredine

Štampa

Usaglašavajući svoje poslovanje sa sve kompleksnijim izazovima nametnutim od domaće i strane konkurencije, Galenika a.d., kao odgovoran privredni subjekat, uspešno realizuje i sprovodi mere zaštite životne sredine, koje su sve zahtevnije usled harmonizacije zakononodavstva iz te oblasti sa propisima Evropske unije i sprovođenja nacionalne Strategije upravljanja otpadom za period od 2010. do 2019.

Politika zaštite životne sredine Galenike a.d. bazira se na opšte prihvaćenim i priznatim načelima koji su relevantni u procesu planiranja upravljanja otpadom:

Treba istaći da Galenika a.d. primenjujući navedene principe u zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom, ostvaruje i ekonomsku dobit koja se manifestuje u smanjenju troškova skladištenja, rukovanja, transporta, tretmana i konačnog odlaganja otpadnih materijala.

Primarna i osnovna delatnost Galenike je proizvodnja lekova, tj. stvaranje materijala na višem, kompleksnijem nivou, od polaznih sirovina i koristeći pri tom neophodne prateće delatnosti kao što su transport, skladištenje, distribucija, praćenje kvaliteta, razvoj i druge delatnosti, generiše mnogobrojne vrste otpada, koji se mogu podvesti pod:

Ove vrste otpada mogu pripadati kategorijama opasnog ili neopasnog otpada, moraju se posebno sakupljati, skladištiti, čuvati i zbrinjavati kroz adekvatan sistem upravljanja otpadom.

Da bismo to postigli restrukturisali smo Službu za zaštitu životne sredine pri Sektoru za bezbednost i izradili u prvoj polovini 2010. Plan upravljanja otpadom, koji je značajno poboljšao preduslove za:

Vođenjem propisane evidencije o mestima nastanka, vrstama i količinama otpada koji se generiše, izveštavanjem nadležnih institucija, Služba za zaštitu životne sredine Galenike a.d. je, pored identifikacije tokova različitih vrsta otpada, stvorila i pretpostavke za njihovu optimizaciju, tj. minimizaciju, u skladu sa principima hijerarhije upravljanja otpadom.

Galenika a.d. je čvrsto opredeljena za koncept čistije proizvodnje, koji podrazumeva racionalniju upotrebu sirovina, vode i energije, zamenu opasnih sirovina sa ekološki prihvatljivijim i smanjenje količina i toksičnosti emisija otpadnih materija u vodu, vazduh i zemljište.

Saglasno zakonskoj regulativi, Služba za zaštitu životne sredine sprovodi redovni monitoring emisije i imisija zagađujućih materija u vodu i vazduh, pri čemu su rezultati ovih merenja potvrdili da se svi proizvodni procesi u Galenici a.d. sprovode prema regulatorno postavljenim standardima zaštite životne sredine.

Služba za zaštitu životne sredine uvodi u sklopu svoje organizacione celine sistem upravljanja prema standardu ISO 14001, kojim će:

U okviru Službe za zaštitu životne sredine nalazi se i Odeljenje za DDD aktivnosti (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) koje svakodnevno sprovodi mere suzbijanja i kontrole štetnika, kao i mere redovnog monitoringa propisanih aktivnosti prema strogim zahtevima GMP-a, HACCP-a.Nazad