1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Irena Homšek odbranila doktorsku disertaciju

PDF Štampa El. pošta

Galenika a.d. dobila je još jednog doktora nauka. Irena Homšek, zaposlena u Institutu za istraživanje i razvoj, uspešno je odbranila doktorsku disertaciju na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Irena Homšek je 29. septembra na javnoj odbrani bila vrlo ubedljiva pred članovima komisije u kojoj su bili: €“ mentor docent dr Jelena Parojčić (Institut za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu) profesor dr Zorica Djurić (Farmaceutski fakultet u Beogradu), docent dr Svetlana Ibrić (Farmaceutski fakultet u Beogradu), profesor dr Ana Sabo (Medicinski fakultet u N.Sadu) i dr sci ph Nebojša Cvetković, Institut Galenika. Doktorska disertacija Irene Homšek bila je €“ Biofarmaceutska karakterizacija preparata sa karbamazepinom: tablete sa modifikovanim vs. tablete sa trenutnim oslobadjanjem lekovite supstance.

Biofarmaceutska karakterizacija predstavlja značajan segment farmaceutskog razvoja lekovitih preparata. Identifikacija faktora koji mogu uticati na kinetiku oslobadjanja aktivne komponente iz preparata in vitro i in vivo, kao i razvoj diskriminatornih in vitro testova koji će omogućiti njihovu identifikaciju, ključni je stadijum u fazi razvoja lekovitih preparata. Iako je karbamazepin dobro poznata lekovita supstanca koja je bila predmet izučavanja brojnih istraživača, literaturni navodi koji se odnose na mogućnost in vitro simulacije in vivo ponašanja preparata su retki i medjusobno protivrečni.

Doktorska disertacija dr sci ph Irene Homšek predstavlja orginalni naučni doprinos, pre svega u pogledu uporednog proučavanja karakteristika preparata sa modifikovanim i preparata sa trenutnim oslobadjanjem karbamazepina u svim fazama biofarmaceutske karakterizacije: in vivo, in vitro, kao i u pogledu uspostavljanja in vitro - in vivo korelacije.

Pored naučnog doprinosa, dobijeni rezultati imaju i direktnu praktičnu primenu, jer se u skladu sa savremenim trendovima za naučno zasnovanim razvojem lekovitih preparata očekuje njihovo uključivanje u odgovarajuću registracionu dokumentaciju, kao i za procenu i praćenje daljih, postregistracionih izmena/varijacija, bez potrebe za ponovljenim in vivo ispitivanjima.

Dr sci ph Irena Homšek autor je velikog broja radova, saopštenja, patentnih prijava i labaratorijskih tehnologija od kojih je većina realizovana u proizvodnji.

Povratak